การประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาคุณภาพ ตามแนวทาง Active Learning ในศตวรรษที่ 21 ด้วยเทคนิคการบูรณาการศาสตร์ของ STEM Education

ณ ห้องประชุมสมุทรคีรี  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 10-21 มกราคม 2560Comments