Posts

การประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาคุณภาพ ตามแนวทาง Active Learning ในศตวรรษที่ 21 ด้วยเทคนิคการบูรณาการศาสตร์ของ STEM Education

โครงการฝึกอบรมครูโรงเรียนขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา (STEM Education) ปี 2559 ด้วยระบบทางไกล ระดับประถมศึกษา

โครงการฝึกอบรมครูโรงเรียนขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา (STEM Education) ปี 2559 ด้วยระบบทางไกล ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

โครงการฝึกอบรมครูโรงเรียนขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา (STEM Education) ปี 2559 ด้วยระบบทางไกล ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

การประชุมชี้แจงผู้บริหารและครูพี่เลี้ยงประจำศูนย์การอบรมสะเต็มศึกษาทางไกล

การอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาบุคลากร เรื่องสะเต็มศึกษา : นวัตกรรมการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21