การประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาการเรียนการสอนสะเต็มศึกษา (STEM) ร่วมกับสถานเอกอัครราชทูตออสเตรเลีย

การประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาการเรียนการสอนสะเต็มศึกษา(STEM)
จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ร่วมกับสถานเอกอัครราชทูตออสเตรเลีย 
25-27  พฤษภาคม 2560


Comments