โครงการฝึกอบรมครูโรงเรียนขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา (STEM Education) ปี 2559 ด้วยระบบทางไกล ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ณ ห้องมณีพิสุทธ์ โรงเรียนถาวรานุกูล
26-28 เมษายน 2560Comments