โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการจากมืออาชีพสู่การเป็นครูยุคใหม่ ตอน “ STEM Education นวัตกรรมการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21”

ณ ห้องมณีพิสุทธ์ โรงเรียนถาวรานุกูล 
กรกฎาคม 2559

Comments