โครงการฝึกอบรมครูโรงเรียนขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา (STEM Education) ปี 2559 ด้วยระบบทางไกล ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

ณ ห้องมณีพิสุทธ์ โรงเรียนถาวรานุกูล 19-21 เมษายน 2560


Comments