โครงการฝึกอบรมครูโรงเรียนขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา (STEM Education) ปี 2559 ด้วยระบบทางไกล ระดับประถมศึกษา

ณ ห้องมณีพิสุทธ์ โรงเรียนถาวรานุกูล1-3 พฤษภาคม 2560Comments